UWAGA !!!

Aktualna strona RZI Kraków znajduje się pod adresem: RZI KRAKÓW


LIFE+NATURA

LIFE
LIFE
NATURA 2000
NATURA 2000
NFOŚIGW
NFOŚIGW

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie rozpoczął realizację projektu pn. „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze NATURA 2000”. Czas trwania projektu: 01.09.2013r. do 30.06.2017r. Kwota realizacji projektu 2 365 229 euro będzie pokryta w 50% przez Unię Europejską oraz w 50% przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dotacja celowa). MON nie wnosi wkładu własnego.

Uwaga!!!
Informujemy, iż w związku z pracami terenowymi w projekcie LIFE12 NAT/PL/000031 z dniem 01.09.2014r. do odwołania obowiązuje zakaz wstępu osób nieuprawnionych na teren Pustyni Błędowskiej.

INFORMACJE O PROJEKCIE:

TYTUŁ PROJEKTU LIFE12 NAT/PL/000031

Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000.

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest przywrócenie siedlisk (2330) wydm śródlądowych z murawami napiaskowymi (6120, *6120) ciepłolubnych, śródlądowych muraw napiaskowych (Koelerion glaucae), charakterystycznych dla obszaru Pustyni Błędowskiej PLH120014. Cele cząstkowe to usunięcie niewybuchów z okresu II wojny światowej oraz oczyszczenie terenu z porastających go karłowatych lasków brzozowo-sosnowych oraz zarośli samosiewów sosnowych i brzozowych z udziałem, sztucznie wprowadzonych, wierzb ostrolistnej (Salix acutifolia) oraz piaskowej (Salix repens subsp. arenaria)

DZIAŁANIA

1. Cały obszar Pustyni Błędowskiej PLH 120014 był wykorzystywany podczas II wojny światowej oraz później jako poligon wojskowy. Z uwagi na niebezpieczeństwo wybuchu, konieczne jest sprawdzenie terenu w celu wykrycia pozostałości powojennych i ich usunięcie (374,7513 ha) przy okazji zabezpieczenie cennych militariów znalezionych podczas prowadzenia prac.

2. Kluczowe działania mające na celu przywrócenie i poprawę stanu naturalnych siedlisk napiaskowych na Pustyni Błędowskiej PLH120014 dotyczą usunięcia karłowatych lasków brzozowo-sosnowych oraz zarośli samosiewów sosnowych i brzozowych z udziałem sztucznie wprowadzonych wierzb: ostrolistnej (Salix acutifolia) oraz wierzby płożącej piaskowej (Salix repens subsp. arenaria) porastających blisko 65% obszaru projektu.

3. W celu określenia aktualnego stanu siedlisk przyrodniczych na obszarze projektu zostanie dokonana, przed rozpoczęciem realizacji działań ochronnych, inwentaryzacja stanu wyjściowego. Efekty działań będą monitorowane pod koniec realizacji projektu.

4. Ponieważ obszar projektu jest użytkowany przez Wojsko Polskie, część zadań dotyczących świadomoœci społecznej oraz upowszechniania informacji o wynikach projektu będzie skierowana przede wszystkim do instytucji wojskowych. Do takich zadań należy cykl 5 warsztatów dotyczących ochrony przyrody w strefach wojskowych dla przedstawicieli jednostek wojskowych działających na obszarach Natura 2000, zorganizowanie punktu informacyjnego dotyczącego zagadnień ochrony przyrody na obszarach Natura 2000 w pobliżu wjazdu na teren kompleksu wojskowego oraz wydanie przewodnika rozpowszechniającego dobre praktyki ochrony siedlisk naturalnych na obszarach Natura 2000 zarządzanych przez wojsko, opracowanego w oparciu o metodykę realizacji i efekty projektu.

5. Uruchomienie internetowej strony dotyczącej projektu pozwoli na dotarcie do szerszego grona grup społecznych - co najmniej 1000 wizyt rocznie w portalu.

CELE I REZULTATY:

W wyniku realizacji projektu założono osiągnięcie następujących wskaźników:

1. Wyeliminowanie niebezpieczeństwa wybuchów (374,7513 ha) konieczne do wykonania dalszych działań ochronnych.

2. Stworzenie warunków do rewitalizacji (usuwanie zakrzaczeń i zadrzewień) siedlisk (6120, *6120) ciepłolubnych, śródlądowych muraw napiaskowych na powierzchni 366,7133 ha w północno-wschodniej części Pustyni Błędowskiej PLH120014.

3. Aktywizacja środowiska wojskowych w zakresie działań związanych z ochroną przyrody na obszarach Natura 2000, zarówno na obszarze realizacji projektu jak i w innych częściach Polski, poprzez akcję informacyjno-edukacyjną.

4. Uzupełnienie danych naukowych krajowej bazy danych muraw kserotermicznych (Klub Przyrodników).

SUMMARY DESCRIPTION OF THE PROJECT

Project title LIFE12 NAT/PL/000031:

The integrated conservation of non-forest natural habitat on military area in Natura 2000 site.

Project objectives:

The demonstration project is focused on testing, implementation and dissemination of active conservation measures for inland non-forest natural habitats on military areas in Natura 2000 sites.

The direct aim is to reach the favorauble conservation status of part of the biggest Polish complex of two non-forest habitats, listed in Habitats Directive Annex I (one of the has a priority status): 6120, *6120 - Xeric sand calcareous grasslands and 2330 - Inland dunes with open Corynephorus and Agrostis grasslands.

The national report on the state of conservation of these habitats, prepared by Ministry of Environment in 2007 showed that in both cases conservation status was assessed as U2 – bad (it is the worst degree of the assessment scale). It means that we have to undertake urgent actions to maintain these habitat types in Poland by the prompt implementation of conservation measures in the frame of Natura 2000 network. The resources of the mentioned habitats in the Natura 2000 site “Pustynia Błędowska”, where the submitted project restoration actions are planned make 6,3 % of total Polish coverage of priority sand grasslands (6120, *6120) and 3,9 % of Polish inland dunes (2330). Taking into account total coverage of sand grasslands *6120 within this Natura 2000 site, “Pustynia Błędowska” is located on the third place between Polish special areas of conservation, and in case of inland dunes 2330 – on the fifth place. However among all of Polish sites created for conservation of sand habitats “Pustynia Błędowska” is the most known and spectacular example of “desert-like” landscape and at the same time it is very important biodiversity enclave in the highly urbanized landscape of Silesian upland. It was taken as granted that the aim of active conservation measures is the state of open sand habitats as it was in 1958 – there are detailed maps that are used in the planning of presented activities.

Actions and means involved:

The crucial action leading to direct improvement of “Pustynia Błędowska” conservation state is restoration of sand habitats by removal of trees and scrub overgrowing almost whole area of the site (mainly Scots pine Pinus sylvestris, common birch Betula verrucosa, sharp-leaf willow Salix acutifolia, creeping willow Salix arenaria). It should be highlighted that these two willow species were artificially planted in the site a few decades ago.

The whole area of Błędowska Desert was during World War II and later on used as field training site for military purposes. Nowadays only northern part (which is project area) is still under military control (parachuting training). Taking into account that there is still certain danger of misfire explosion the detailed inspection of the area to detect the remains of military use is planned in the project to enable undertaking of active conservation measures (removal of trees and scrub).

One of the most important part of the project is a set of workshops focused on nature conservation in military zones prepared for representative of different army units operating in Natura 2000 sites.

Moreover the good practices natural habitats conservation in military zones will be worked out basing on the detailed scientific monitoring research and disseminated in a widely distributed guidebook (in Polish and English).

Expected results (outputs and quantified achievements):

The improvement of the conservation status of natural habitat within Natura 2000 site “Pustynia Błędowska” – preparation of the area for safety reasons (eliminating of the misfire danger – 374,7513 ha).

The demonstration field exposition for trained soldiers will be arranged near the entrance to the military zone.

Publication of the natural habitats in military zones conservation guidebook – book in Polish (750 copies) and English (500 copies), ecological paper.

Organization of international conference and the series of 5 training workshops (total number – 150 participants trained).

Launching of internet project/site/sand habitats conservation portal (at least 1000 visits/year).

Scientific datasets and inventories.